Ikastolako Asanblada

 BATZAR OROKORRA
Kontzeptua eta eskumenak

 

1.- Haien eskumenekoak diren gaiez eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko bazkideek osatzen duten bilera da Batzar Orokorra.

2.- Bazkide guztientzat dira bete beharrekoak Batzar Orokorrean hartzen diren erabakiak.

3.- Batzar Orokorrari eta ez beste inori dagokio honako erabaki hauek hartzea:

a) Artezkaritza Kontseiluaren kideak, Zaintza Batzordearen kideak eta likidatzaileak bozketa sekretuaren bidez izendatu eta ezeztatzea, eta horien aurkako erantzukizun-ekintzak erabiltzea.

b) Kontu-auditoreak izendatzea eta ezeztatzea, baldin eta horretarako arrazoi zuzena badago.

c) Sozietatearen kudeaketaren azterketa egitea, eta sozietatearen diru-kontuak eta soberakinen banaketa edo galeren egozketa onartzea.

d) Nahitaezko ekarpenak, kapitalari egiten zaizkion ekarpenek sortzen duten interesa eta sarrera-kuotak edota aldizkakoak ezartzea.

e) Partaidetza-tituluen obligazioak edo partaidetza bereziak jaulkitzea.

f) Sozietatearen estatutuak aldatzea.

g) Bigarren mailako kooperatibak, korporazio kooperatiboak eta pareko entitateak eratzea, bai eta horiei atxiki eta horietatik banatzea ere.

h) Sozietatearen fusioa, zatiketa, transformazioa eta desegitea.

i) Estatutuen arabera Kooperatibaren ekonomia-, antolaketa- edota funtzio-egituran funtsezko aldaketa dakarten erabaki guztiak.

j) Kooperatibaren Barne Araudia onartu eta aldatzea.

k) Legeak hala ezarrita dauzkan gainerako erabaki guztiak.

4.- Kooperatibarentzat interesgarri diren bestelako gai guztiez ere eztabaida daiteke Batzarrean, baina Legeak sozietatearen beste organo baten eskumentzat jotzen ez dituen gaietan baino ezingo ditu bete beharreko erabakiak hartu.

 

ASAMBLEA GENERAL
Conceptos y competencias

1.- La Asamblea General está compuesta por los socios en la que se debaten y toman decisiones sobre los temas que les compete.

2.- Las decisiones adoptadas en la Asamblea General son de obligado cumplimiento para todos los socios.

3.- Es únicamente a la Asamblea General a la que le corresponde tomar las siguientes decisiones:

a) Nombrar y revocar, mediante votación secreta, a los  miembros del consejo de dirección, a los miembros de la comisión de garantías y a los liquidadores, y la toma de las acciones que correspondan contra ellos.

b) Nombrar y revocar a los auditores de cuentas, siempre y cuando haya razón justificada para ello.

c) Examinar la gestión de la sociedad, y la situación económica, aceptar el reparto de los excedentes y la imputación de las perdidas.

d) Aportaciones imprescindibles, establecer las cuotas de entrada o periódicas y el interés que producen las aportaciones al capital.

e) Emitir las obligaciones de los títulos de participación y las participaciones especiales.

f) Cambiar los estatutos de la sociedad.

g) Constituir Cooperativas de segundo nivel, cooperativas de corporación y entidades semejantes, así como unirse o separarse de ellas también.

h) La fusión, división, transformación y disolución de la sociedad.

i) Según los estatutos, todas las decisiones sobre los cambios fundamentales en la organización económica o en la estructura de funcionamiento de la cooperativa.

j) Aprobar y cambiar la normativa interna de la cooperativa.

k) Todas las decisiones restantes recogidas por la Ley.

4.- En la Asamblea se podrá debatir sobre otros temas interesantes para la cooperativa pero sólo podrá tomar acuerdos sobre aquellos en los que la Ley no deposite la competencia en otro órgano de la Sociedad.